Regulamin

Definicje
 1. Właściciel - firma 3Mountains Stanisław Zawadzki z siedzibą ul. Chełmońskiego 3/4 02-496 Warszawa NIP 895-17-85-192
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem szlakbeskidzki.pl
 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę
 4. Szlak - Główny Szlak Beskidzki
Postanowienia ogólne
 1. Operatorem strony jest Właściciel, firma 3Mountains Stanisław Zawadzki
 2. Strona dostępna jest pod adresem http://szlakbeskidzki.pl/
 3. Strona ma służyć ludziom zainteresowanym Szlakiem - zarówno od strony turystycznej, jak i od strony krajoznawczej
 4. Właściciel nie bierze odpowiedzialności z prawdziwość informacji dostępnym na stronie. W szczególności za dokładny przebieg trasy, umiejscowienie schronisk i punktów obsługi turystycznej, porady dotyczące wyprawy
 5. Właściciel nie bierze odpowiedzialności jeśli zewnętrzy zasób do którego linkuje jest już niedostępny
 6. Strona nie zbiera żadnych danych o użytkownikach, nie zapisuje ciasteczek w komputerze użytkownika
Prawa autorskie
 1. Wszelkie zdjęcia umieszczona na stronie poprzez galerie zdjęć należą albo do Właściciela, albo do autorów którzy użyczyli zdjęcia albo z publicznych zbiorów dostępnych na otwartej licencji. W przypadku zdjęć udostępnionych na publicznej licencji ich użycie jest dozwolone na zasadach danej licencji. W pozostałych przypadkach należy zgłosić się o zgodę do autora danego zdjęcia
 2. Filmy, do których kierują linki ze strony należą do ich twórców
Postanowienia końcowe
 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres gsb.staszek@gmail.com
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Warszawa, 15.03.2018